ประชุมกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน ของพนักงานครูเทศบาล และบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล ครึ่งปีหลัง ประจำปีงบประมาณ 2564

ประชุมกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน ของพนักงานครูเทศบาล และบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล ครึ่งปีหลัง ประจำปีงบประมาณ 2564

         วันที่ 7 ตุลาคม 2564 เทศบาลตำบลปัว โดยกองการศึกษา ดำเนินการการประชุมกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน ของพนักงานครูเทศบาล และบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล ครึ่งปีหลัง ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุม Creative Room ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน
โดยมีคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผล โดยนายนำชาติ จันทร์ดี ปลัดเทศบาลตำบลปัว ประธานกรรมการ ร่วมด้วย คณะกรรมการ นางพัทธนันท์ ถาวงศ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา นางสาวนัชพร อนุจร ผู้อำนวยการกองการศึกษา เทศบาลตำบลศิลาแลง และนางพิมลพรรณ สุทธหลวง นักวิชาการศึกษา เลขานุการ ร่วมประชุม
พร้อมด้วยการประชุมพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยนางสาวลภัสสินี บุญยศวรพันธุ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลปัว ประธานกรรมการ ร่วมด้วย คณะกรรมการ นางรัชนีวรรณ อินไทย หัวหน้าสำนักปลัด นางพัทธนันท์ ถาวงศ์ และนางพิมลพรรณ สุทธหลวง เลขานุการ ร่วมประชุม