โครงการปรับสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ที่อยู่ในภาวะกึ่งเฉียบพลันและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ณ บ้านต้นแหลง หมู่ที่ 2 ตำบลไชยวัฒนา อำเภอปัว จังหวัดน่าน

โครงการปรับสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ที่อยู่ในภาวะกึ่งเฉียบพลันและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง
ณ บ้านต้นแหลง หมู่ที่ 2 ตำบลไชยวัฒนา อำเภอปัว จังหวัดน่าน

           วันที่ 4 ตุลาคม 2564 เทศบาลตำบลปัว โดยฝ่ายสวัสดิการสังคม สำนักปลัดเทศบาล ได้จัดทำโครงการปรับสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ภาวะกึ่งเฉียบพลันและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง โดยเป็นการสร้างที่อยู่อาศัย ณ บ้านต้นแหลง หมู่ที่ 2 ตำบลไชยวัฒนา อำเภอปัว จังหวัดน่าน
โดยมีนายสมเกียรติ อาจสังข์ นายอำเภอปัว เป็นประธานเปิดโครงการ ร่วมด้วยนางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล นายนำชาติ จันทร์ดี ปลัดเทศบาล พ.จ.อ.อุดร นัยทอง รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลปัว โดยได้ร่วมกันดำเนินกิจกรรมการเริ่มต้นในการสร้างที่อยู่อาศัย และบริจาคสิ่งของ ปัจจัย ให้กับเจ้าของบ้าน ในการดำรงชีวิตต่อไป