วิสัยทัศน์

เมืองปัวสะอาดปลอดภัย  สืบสานวัฒนธรรม

การศึกษาก้าวหน้า  พัฒนาคุณภาพชีวิต

นำชุมชนสู่ความมั่นคง  มั่งคั่งและยั่งยืน  ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง