ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลปัว

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลปัว
โดยพิจารณา ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติมฉบับที่ ๕/๒๕๖๕
และร่างแผนดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๕

          วันที่ 25 ตุลาคม 2564 เทศบาลตำบลปัว โดยกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลปัว โดยพิจารณา ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) และร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 5/2565 และร่างแผนดำเนินงาน ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลปั
โดยมีนางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว เป็นประธานคณะกรรมการ ร่วมด้วยคณะกรรมการ อาทิ นายธวัช พรหมรักษ์ รองนายกเทศมนตรี นายนำชาติ จันทร์ดี ปลัดเทศบาล พ.จ.อ.อุดร นัยทอง รองปลัดเทศบาล พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำชุมชน ในฐานะคณะกรรมการ และเลขานุการในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น