การประชุมสภาเทศบาลตำบลปัว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564

การประชุมสภาเทศบาลตำบลปัว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564

        เทศบาลตำบลปัว จัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลปัว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปัว โดยมีนายอุทิศ จิตอารี ประธานสภาเทศบาลตำบลปัว เปิดประชุม และมีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปัว นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร นายนำชาติ จันทร์ดี ปลัดเทศบาล พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
โดยที่ประชุมได้มีรับรองการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา ที่ประชุมมีการตั้งกระทู้สอบถาม เสนอแนะแนวทางการพัฒนาของเทศบาลตำบลปัว และติดตามผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลปัว