เทศบาลตำบลปัว ต้อนรับคณะทำงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงพื้นที่เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานวิจัย โครงการ “ประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”

เทศบาลตำบลปัว ต้อนรับคณะทำงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ลงพื้นที่เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานวิจัย
โครงการ “ประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”

        วันที่ 19 ตุลาคม 2564 เทศบาลตำบลปัว ต้อนรับคณะทำงานวิจัย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ลงพื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลปัว เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน วิจัยโครงการ “ประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในเขตภาคเหนือ 12 จังหวัด”
โดยมีนางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลตำบลปัว ต้อนรับ รศ.ดร.วีระศักดิ์ สมยานะ หัวหน้าชุดโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และคณะ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน วิจัยโครงการ “ประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในเขตภาคเหนือ 12 จังหวัด” พร้อมกับตรวจเยี่ยม แปลงครัวเรือนต้นแบบ (โคก หนอง นา โมเดล) ของนายอุทิศ จิตอารี (ประธานสภาเทศบาลตำบลปัว) ณ บ้านนาป่าน หมู่ 1 ตำบลสถาน อำเภอปัว จังหวัดน่าน