เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562

ปก

ประกาศใช้เทศบัญญัติ

ส่วนที่ 1

คำแถลงงบประมาณ

คำแถลงงบประมาณ (รายรับ)

คำแถลงงบประมาณ (รายจ่าย)

ส่วนที่ 2

บันทึกหลักการและเหตุผล

รายจ่ายตามแผนงานและงบรายจ่าย

เทศบัญญัติ

รายงานประมาณการรายรับ

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ

รายงานประมาณการรายจ่าย

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย (แยกตามงบ หมวด ประเภทรายจ่าย)