โครงการเยาวชนเจ้าบ้าน สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น

โครงการเยาวชนเจ้าบ้าน สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น
ณ สำนักงานเทศบาลตำบลปัว และวัดพระธาตุเบ็งสกัด วัดปรางค์ วัดต้นแหลง

          วันที่ 26 ตุลาคม 2564 เทศบาลตำบลปัว โดยฝ่ายสวัสดิการสังคม สำนักปลัดเทศบาล ได้จัดทำโครงการเยาวชนเจ้าบ้าน สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น ณ สำนักงานเทศบาลตำบลปัว และศึกษาดูงานที่ วัดพระธาตุเบ็งสกัด วัดปรางค์ และวัดต้นแหลง เพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชนให้สามารถบริการนำเที่ยวในชุมชนของตนเองได้ ปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนในท้องถิ่น รักและหวงแหนวัฒนธรรมชุมชน และให้เยาวชนตระหนักในความสำคัญให้รักถิ่นฐานและวัฒนธรรมของตนเอง
โดยมีนางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว เป็นประธานเปิดโครงการ ร่วมด้วย นายธวัช พรหมรักษ์ รองนายกเทศมนตรี นางสาวลภัสสินี บุญยศวรพันธุ์ รองนายกเทศมนตรี นายนำชาติ จันทร์ดี ปลัดเทศบาล พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการจากเทศบาลตำบลปัว ผู้นำชุมขน พร้อมด้วยเยาวชนในพื้นที่เทศบาลตำบลปัว