เทศบาลตำบลปัว รับสมัครงาน พนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 4 ตำแหน่ง

📢📢
เทศบาลตำบลปัว รับสมัครงาน
📍พนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 4 ตำแหน่ง
‼️ขยายเวลา ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564‼️
ลักษณะงาน ฆ่าและชำแหละเนื้อสัตว์ (โค กระบือ สุกร) ณ โรงแปรรูปเนื้อสัตว์เทศบาลตำบลปัว
ระยะเวลาการจ้างงาน : ธันวาคม 2564-กันยายน 2565
 
📍คุณสมบัติผู้สมัครทั่วไป
เพศชาย อายุระหว่าง 20-60 ปี
ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง อ่านเขียนภาษาไทยได้ดี
ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 
📍คุณสมบัติเฉพาะ
– มีประสบการณ์ในการฆ่าสัตว์ชำแหละเนื้อสัตว์ จะได้รับการพิจารณาพิเศษ
– มีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์
– ไม่เป็นผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด การพนัน สิ่งผิดกฎหมาย
 
📍หลักฐานการรับสมัคร
– สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
– สำเนาหลักฐานทางการศึกษา (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
– ใบรับรองแพทย์ฉบับจริงออกโดยสถานพยาบาลของรัฐไม่เกิน 30 วัน จำนวน 1 ฉบับ
ระบุว่า ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.พ.ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553
 
📍ติดต่อสมัครงาน
ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.
ณ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปัว
โทร. 0 5479 1400 ต่อ 32
หรือ ติดติดต่อ คุณธีรศักดิ์ ไชยา 08 8458 9807
 
📍วันทำงาน
วันจันทร์-วันอาทิตย์
วันปกติ เวลา 18.00-12.00 น.
วันโกน เวลา 08.00-14.00 น.
วันต่อจากวันพระ เวลา 00.01-08.00 น.
 
📍วันหยุด
วันพระและวันสำคัญทางศาสนา
หรือตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำหนดวันที่ต้องหยุด
ทำการฆ่าสัตว์
ตั้งแต่เวลา 00.01-24.00 น.
 
📍ค่าตอบแทน
เดือนละ 7,500.- บาท และปรับขึ้นเป็น 9,000.- บาท เมื่อพ้นระยะทดลองงาน 6 เดือน