รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2562-2564) ประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศเทศบาลตำบลปัว
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2562-2564) ประจำปีงบประมาณ 2564