คําสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน ที่41/2564 เรื่อง มาตรการกําหนดเวลาห้ามการบริโภคสุรา หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

คําสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน ที่41/2564
เรื่อง มาตรการกําหนดเวลาห้ามการบริโภคสุรา หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
ร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ให้บริโภคอาหารหรือเครื่องดื่มในร้านได้ ภายในกำหนดเวลาปกติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แต่ห้ามการบริโภคสุรา หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้าน ระหว่างเวลา 22.00 น. ถึง 06.00 น. ของวันรุ่งขึ้น
ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง