ขอความอนุเคราะห์ประชาชน ร่วมประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

📣📣ประชาสัมพันธ์📣📣
ขอความอนุเคราะห์ประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลป้ว
ร่วมประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาใช้ในการพัฒนาส่งเสริม
และปรับปรุงบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แก่ประชาชน
ขอขอบคุณทุก ๆ ท่าน