ประเพณีลอยกระทงวิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย ประจำปี 2564 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปัว

ประเพณีลอยกระทงวิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย ประจำปี 2564 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปัว

        วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลตำบลปัว โดยกองการศึกษา ร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปัว ได้ดำเนินโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทงขึ้น เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของไทยที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาแต่โบราณ โดยจัดให้มีขบวนแห่กระทงของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลตำบลปัว และเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปัว พร้อมทั้งการทำพิธีลอยกระทงเพื่อขอขมาต่อพระแม่คงคา ซึ่งการดำเนินกิจกรรมเป็นการส่งเสริมการเรียนการสอน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงความสำคัญของวันลอยกระทงและปลูกฝังจิตสำนึกในความเป็นไทยและสืบทอดประเพณีให้คงอยู่สืบไป
โดยนางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้มอบหมาย นายธวัช พรหมรักษ์ รองนายกเทศมนตรี นางสาวลภัสสินี บุญยศวรพันธุ์ รองนายกเทศมนตรี และนายกิตติกาจ เกียรติมหาชัย เลขานุการนายกเทศมนตรี เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมด้วยนายเสน่ห์ช่างเงิน ประธานคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปัว คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปัว นายนำชาติ จันทร์ดี ปลัดเทศบาล พ.จ.อ.อุดร นัยทอง รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลตำบลปัว และเด็กนักเรียน คณะครู ผู้ปกครอง ร่วมโครงการในครั้งนี้