ประชาสัมพันธ์แผ่นพับ “สร้างความเชื่อมั่นร้านค้าออนไลน์”

ประชาสัมพันธ์แผ่นพับ “สร้างความเชื่อมั่นร้านค้าออนไลน์”
         เพื่อสร้างการรับรู้เครื่องหมายรับรองผู้ประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากขึ้น รวมทั้งสร้างความน่าเชื่อถือ สร้างความเชื่อมั่นให้ธุรกิจออนไลน์มีการยืนยันตัวตน อังจะส่งผลต่อการสร้างโอกาสให้ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน
 
*โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์*