คําสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน ที่ 42/2564

คําสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน ที่ 42/2564
เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19
แจ้งแนวทางปฏิบัติ สำหรับผู้เดินทางเข้าจังหวัดน่าน ผ่านจุดผ่านแดนถาวรห้วยโก๋น อำเภอ เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน