ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง พื้นที่สถานการณ์ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 จังหวัดน่าน (ฉบับที่ 2)

ประกาศจังหวัดน่าน
เรื่อง พื้นที่สถานการณ์ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 จังหวัดน่าน
(ฉบับที่ 2)
        ให้ผู้ที่มีประวัติเดินทางในช่วงเวลา 14 วัน ก่อนเข้าพื้นที่จังหวัดน่าน ไปยังพื้นที่สถานการณ์ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 จังหวัดน่าน จังหวัดกระบี่ จังหวัดชุมพร จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดตรัง จังหวัดตราด จังหวัดตาก จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดปัตตานี จังหวัดพังงา จังหวัดพัทลุง จังหวัดภูเก็ต จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดยะลา จังหวัดราชบุรี จังหวัดลำพูน จังหวัดสงขลา จังหวัดสตูล และจังหวัดสุราษฎร์ธานี รวม 20 จังหวัด กักกันตัวเอง อยู่ภายในบ้าน ที่พักตนเอง โรงแรม สถานที่พักเอกชน หรือสถานที่พักอื่น โดยแยกจากผู้อื่นภายใต้การกำกับดูแล ของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อหรือผู้ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน จนครบ 14 วัน นับตั้งแต่วันทีออกจากพื้นที่ ยกเว้นได้รับวัคซีนตามที่กำหนดในคำสั่ง หรือได้รับวัคซีนตามแนวทาง การให้วัคซีนโควิด 19 ในสถานการณ์การระบาด ปี 2564 ของประเทศไทย หรือที่ได้รับการรับรองจากองค์การ อนามัยโลก และมีหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
หรือได้รับการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 จากโรงพยาบาล และมีเอกสารรับรองผลการตรวจไม่เกิน 72 ชั่วโมงมาแสดง