การขับเคลื่อนศูนย์จัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับขยะในพื้นที่ 5 อำเภอสายเหนือ 36 อปท. (จังหวัดน่าน)

การขับเคลื่อนศูนย์จัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับขยะในพื้นที่ 5 อำเภอสายเหนือ 36 อปท. (จังหวัดน่าน)

        วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลตำบลปัว โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดการประชุมการขับเคลื่อนศูนย์จัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับขยะในพื้นที่ 5 อำเภอสายเหนือ (จังหวัดน่าน) ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลปัว โดยที่ประชุม ได้มีการหารือเกี่ยวกับการผลักดันการก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะรวม 5 อำเภอสายเหนือ (36 อปท.) โดยให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน เป็นผู้ดำเนินการ ซึ่งเทศบาลตำบลปัว จะเป็นตัวแทนผู้ประสานการดำเนินงาน รวมถึงการหารือเกี่ยวกับการวิเคราะห์ และทบทวนรูปแบบการจัดการขยะ รวมถึง ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ในการบริหารจัดการขยะที่ผ่านมา
โดยมีนางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว เป็นประธานในการประชุม ร่วมด้วย นายธวัช พรหมรักษ์ รองนายกเทศมนตรี นางสาวลภัสสินี บุญยศวรพันธุ์ รองนายกเทศมนตรี นายกิตติกาจ เกียรติมหาชัย เลขานุการนายกเทศมนตรีนายนำชาติ จันทร์ดี ปลัดเทศบาล พ.จ.อ.อุดร นัยทอง รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และคณะกรรมการขับเคลื่อนศูนย์จัดการสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุมครั้งนี้