วันที่ 9 ธันวาคม 2564 วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) “เทศบาลตำบลปัวรวมพลังต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ โปร่งใส ตรวจสอบได้”

วันที่ 9 ธันวาคม 2564
วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)
“เทศบาลตำบลปัวรวมพลังต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ โปร่งใส ตรวจสอบได้”