ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง พื้นที่สถานการณ์ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (ฉบับที่ 3)

ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง พื้นที่สถานการณ์ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (ฉบับที่ 3)
ประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

📌ผู้ที่มีประวัติเดินทางในช่วงเวลา 14 วันก่อนเข้าพื้นที่จังหวัดน่าน ไปในจังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี และจังหวัดสตูล รวม 6 จังหวัด จะต้องกักกันตัวเองอยู่ภายในบ้าน ที่พักตนเอง โรงแรม สถานที่พักเอกชน หรือสถานที่พักอื่น โดยแยกจากผู้อื่น ภายใต้การกำกับดูแลของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อหรือ ผู้ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน จนครบ 14 วัน ตั้งแต่ วันที่ออกจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด
📌ยกเว้นได้รับวัคซีนชนิด Sinovac/Coronavac COVID-19 vaccine หรือ COVID-19 vaccine MODERNA หรือ COVID-19 vaccine (Vero Cell), Inactivated COVILO (BIBP) หรือ COMIRNATY VACCINE ครบ 2 เข็ม หรือได้รับวัคซีนชนิด COVID-19 vaccine Janssen จํานวน 1 เข็ม หรือได้รับวัคซีนชนิด AstraZeneca/Oxford COVID-19 vaccine จํานวน 1 เข็ม ไม่น้อยกว่า 14 วัน หรือได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยยา หรือได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลก และ มีหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
📌หรือได้รับการตรวจการตรวจหาเชื้อโควิด 19 จากโรงพยาบาลและมีเอกสารรับรองผลการตรวจไม่เกิน 72 ชั่วโมง มาแสดง แต่ทั้งนี้ให้เฝ้าสังเกตอาการตนเอง (self-monitoring) เป็นเวลา 14 วัน กรณีมีอาการผิดปกติ เช่น มีไข้ ไอแห้ง มีน้ำมูก ลิ้นไม่รับรส จมูกไม่ได้กลิ่น ตาแดง ผื่นขึ้น เป็นต้น ให้ติดต่อสถานพยาบาลของรัฐหรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ในพื้นที่ทันที