เทศบาลตำบลปัว ต้อนรับ เทศบาลเมืองนครปฐม ในการประสานขอศึกษาดูงาน เพื่อนำไปจัดทำโครงการฝึกอบรมสัมนา เพิ่มศักยภาพในการปฏิบัตราชการ

เทศบาลตำบลปัว ต้อนรับ เทศบาลเมืองนครปฐม ในการประสานขอศึกษาดูงาน
เพื่อนำไปจัดทำโครงการฝึกอบรมสัมนา เพิ่มศักยภาพในการปฏิบัตราชการ

วันที่ 17 ธันวาคม 2564 เทศบาลตำบลปัว ต้อนรับเทศบาลเมืองนครปฐม ในการประสานขอศึกษาดูงาน เพื่อนำไปจัดทำโครงการฝึกอบรมสัมนา เพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติราชการ และปลูกจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น และบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลปัว
โดยมีนางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว นายธวัช พรหมรักษ์ รองนายกเทศมนตรี นางสาวลภัสสินี บุญยศวรพันธุ์ รองนายกเทศมนตรี นายแดน จิตอารี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี พ.จ.อ.อุดร นัยทอง รองปลัดเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และผู้นำชุมชนที่ประสบความสำเร็จในการบริหารจัดการขยะในพื้นที่เทศบาลตำบลปัว ให้การต้อนรับ และชี้แจงข้อมูลเบื้องต้นในการบริหารจัดการขยะของเทศบาลตำบลปัว