คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน ที่ 1/2565 เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19

คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน
ที่ 1/2565
เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19

ให้ปิดสถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ หรือสถานที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายกันยกเว้น สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ รวมถึงร้านอาหารในโรงแรม รีสอร์ท ที่พักเอกชน ที่ประสงค์ให้บริการในรูปแบบร้านอาหาร ต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน โดยยื่นขออนุญาตต่อนายอำเภอในท้องที่ ที่สถาน ประกอบการตั้งอยู่ ภายในวันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕
ร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม สามารถเปิดให้บริการบริโภคอาหารหรือเครื่องดื่มในร้านตามเวลาปกติ โดยห้ามการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้าน
การจัดกิจกรรมรวมคน 201-500 คน ให้ขออนุญาตจากนายอำเภอ
หากมากกว่า 500 คน ให้ขออนุญาตจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด