เทศบาลตำบลปัว ดำเนินการโครงการปรับสภาพแวดล้อม และที่อยู่อาศัยให้กับผู้สูงอายุ และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ณ บ้านปรางค์พัฒนา 2 หมู่ที่ 8 ตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน

เทศบาลตำบลปัว ดำเนินการโครงการปรับสภาพแวดล้อม
และที่อยู่อาศัยให้กับผู้สูงอายุ และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง
ณ บ้านปรางค์พัฒนา 2 หมู่ที่ 8 ตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน

วันที่ 10 มกราคม 2565 เทศบาลตำบลปัว โดยฝ่ายสวัสดิการสังคม สำนักปลัดเทศบาล ได้ดำเนินโครงการปรับสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลันและผูู้ที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อเป็นการซ่อมแซม ปรับปรุงบ้านพักอาศัย ให้มีที่อยู่อาศัยอย่างมั่นคง ปลอดภัย และได้รับบริการขั้นพื้นฐานให้สามารถดำรงชีวิตประจำวันอย่างมีความสุข มี คุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งได้ดำเนินการสร้างที่อยู่อาศัย ราย นางจันทร์ สุทธหลวง บ้านปรางค์พัฒนา 2 หมู่ที่ 8 ตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน
โดยนางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรี ได้มอบหมายให้นายธวัช พรหมรักษ์ รองนายกเทศมนตรี นางสาวลภัสสินี บุญยศวรพันธุ์ รองนายกเทศมนตรี และนายกิตติกาจ เกียรติมหาชัย เลขานุการนายกเทศมนตรี นายแดน จิตอารี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เข้าร่วมโครงการ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานจากเทศบาลตำบลปัว เข้าร่วม ซึ่งมีจิตอาสา ประชาชนจากบ้านปรางค์พัฒนา 2 หมู่ที่ 8 พร้อมด้วยหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 32 อำเภอปัว และนักเรียนจากวิทยาลัยเทคนิคปัว ร่วมกันรื้อถอน เก็บความสะอาด ปรับปรุงพื้นที่บริเวณบ้าน เพื่อดำเนินการก่อสร้างที่อยู่อาศัยต่อไป