รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (ปฏิบัติงานกู้ชีพ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ระกาศเทศบาลตำบลปัว
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (ปฏิบัติงานกู้ชีพ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
        สมัครได้ที่ฝ่ายบริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปัว ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัคร และหลักฐานการสมัครสามารถตรวจสอบได้ ดังนี้