ปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปัว กรณีเหตุพิเศษ ประกาศ ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565

ประกาศเทศบาลตำบลปัว
เรื่อง ปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปัว กรณีเหตุพิเศษ

       เนื่องจาก สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ในพื้นที่อำเภอปัว มีแนวโน้มพบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้น เทศบาลตำบลปัว จึงได้พิจารณาปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปัว ตั้งแต่วันที่ 8-20 กุมภาพันธ์ 2565 จำนวน 9 วัน

ประกาศ ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565