ประกาศเทศบาลตำบลปัว เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

ประกาศเทศบาลตำบลปัว
เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
 
        เทศบาลตำบลปัว ประกาศนโยยบาย ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้า (No Gift Policy) ทุกวาระเทศกาลและโอกาสพิเศษต่าง ๆ เว้นแต่กรณีจำเป็นไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การรับของขวัญหรือของกำนับ และประโยชน์อื่นใด ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือการรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2544