คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน ที่ 3/ 2565 เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19

คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน ที่ 3/ 2565
เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19

ผู้ที่มีประวัติเดินทางในช่วงเวลา7 วัน ก่อนเข้าพื้นที่จังหวัดน่าน ไปในพื้นที่ตามประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง พื้นที่สถานการณ์ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 จังหวัดน่าน จะต้องกักกันตัวเองอยู่ภายในบ้าน ที่พักตนเอง โรงแรม สถานที่พักเอกชน หรือสถานที่พักอื่น โดยแยกจากผู้อื่นภายใต้การกำกับดูแลของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ จนครบ 7 วัน
ยกเว้นได้รับวัคซีนตามแนวทางการให้วัคซีนโควิด 19 ของประเทศไทยครบตามเกณฑ์ และมีหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
หรือได้รับการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 และมีเอกสารรับรองผลการตรวจไม่เกิน 72 ชั่วโมงมาแสดง
หรือเป็นผู้ที่เคยป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 มาแล้วไม่เกิน 90 วันนับจากการรักษาสิ้นสุด และมีเอกสารใบรับรองแพทย์ที่ระบุว่าเคยติดเชื้อมาแล้วภายในระยะเวลาไม่เกิน 90 วันมาแสดง
แต่ทั้งนี้ต้องยินยอมรับการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 จากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย และให้เฝ้าสังเกตอาการตนเอง (self-monitoring) เป็นเวลา 3 วัน และต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ของจังหวัดน่าน กรณีมีอาการผิดปกติ เช่น มีไข้ไอแห้ง มีน้ำมูก ลิ้นไม่รับรส จมูกไม่ได้กลิ่น ตาแดง ผื่นขึ้น เป็นต้น ให้ติดต่อสถานพยาบาลของรัฐหรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่ทันที