เทศบาลตำบลปัว มีความประสงค์จะรับโอนพนักงานเทศบาล ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร จำนวน 2 ตำแหน่ง

เทศบาลตำบลปัว มีความประสงค์จะรับโอนพนักงานเทศบาล ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร จำนวน 2 ตำแหน่ง
1. ตำแหน่งรองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) จำนวน 1 อัตรา
2. ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข (นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น) จำนวน 1 อัตรา
 
สามารถติดต่อสอบถามได้เพิ่มเติมได้ที่
งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลปัว
โทร 0 5479 1400 ต่อ 17
 
ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ดังนี้