การประชุมสภาเทศบาลตำบลปัว สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565

การประชุมสภาเทศบาลตำบลปัว สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565

เทศบาลตำบลปัว จัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลปัว สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565 ในวันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาตำบลปัว โดยมีนายอุทิศ จิตอารี ประธานสภาเทศบาลตำบลปัว เปิดประชุม และมีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปัว นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรี คณะบริหาร นายนำชาติ จันทร์ดี ปลัดเทศบาล พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
โดยที่ประชุมได้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปัว สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2564 และกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลปัว สมัยที่ 2, 3, 4 ประจำปี 2565 และสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลปัว สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566 และมีการพิจารณาญัตติ ขออนุมัติ โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบบประมาณ พ.ศ.2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม