เทศบาลตำบลปัว จัดโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพแบบการเต้นตามจังหวะเพลง กิจกรรม การอบรมให้ความรู้เรื่องการออกกำลังกายที่เหมาะสมแก่กลุ่มวัย

เทศบาลตำบลปัว จัดโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพแบบการเต้นตามจังหวะเพลง
กิจกรรม การอบรมให้ความรู้เรื่องการออกกำลังกายที่เหมาะสมแก่กลุ่มวัย

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เทศบาลตำบลปัว โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลปัว ได้จัดโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ แบบการเต้นตามจังหวะเพลง เป็นกิจกรรมการอบรมให้ความรู้เรื่องการออกกำลังกายที่เหมาะสมแก่กลุ่มวัย ณ ศาลาโรงเรียนผู้สูงอายุ บ้านปรางค์ หมู่ 8 ตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน
โดยมีนางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลปัว ได้เป็นประธานในการเปิดโครงกา นายเสน่ห์ ช่างเงิน คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลปัว นายยงค์ หาญยุทธ กำนันตำบลปัว นางภัทรนันท์ กองเสือ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 ตำบลปัว ผู้นำชุมชน และนางอมรรัตน์ หาญต๊ะ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยประชาชนจาก 3 ชุมชน คือ บ้านปรางค์ หมู่ที่ 3 บ้านปรางค์พัฒนา 1 หมู่ที่ 7 และ บ้านปรางค์พัฒน่า 2 หมู่ที่ 8 โดยได้รับความรู้จากวิทยากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปัว มาแนะนำ กิจกรรมการออกกำลังกายที่เหมาะสม

22