เทศบาลตำบลปัว ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

เทศบาลตำบลปัว ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

          วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565 เทศบาลตำบลปัว ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยศึกษา ดูงานด้านการจัดการขยะ และการดำเนินงานอาหารปลอดภัยในชุมชนในเขตเทศบาลตำบลปัว โดยเทศบาลตำบลปัว ได้มีการนำเสนอการบริหารจัดการขยะ ที่ได้ดำเนินการตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาภายใต้วิสัยทัศน์ “ภายในปี 2568 ทุกหมู่บ้านในเขตเทศบาลจะเป็นชุมชนปลอดขยะ” และการดำเนินการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปัว ซึ่งคณะศึกษาดูงาน ได้ร่วมอุดหนุนสินค้า OTOP ของที่ระลึกของชุมชนเทศบาลตำบลปัว
โดยมีนางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร สภาเทศบาลตำบลปัว นายนำชาติ จันทร์ดี ปลัดเทศบาล พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ และร่วมพูดคุยเสวนา ในเรื่องการบริหารจัดการขยะ การจัดการเรียนการสอน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปัว