เทศบาลตำบลปัว จัดโครงการ “เทศบาลตำบลปัว องค์กรแห่งการเรียนรู้ สู่องค์กรธรรมาภิบาล” เพื่อพัฒนาและยกระดับองค์กรสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้คู่ธรรมาภิบาล

เทศบาลตำบลปัว จัดโครงการ “เทศบาลตำบลปัว องค์กรแห่งการเรียนรู้ สู่องค์กรธรรมาภิบาล”
เพื่อพัฒนาและยกระดับองค์กรสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้คู่ธรรมาภิบาล

        วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เทศบาลตำบลปัว โครงการ “เทศบาลตำบลปัว องค์กรแห่งการเรียนรู้ สู่องค์กรธรรมาภิบาล” เป็นอีกหนึ่งโครงการที่มุ่งเน้นในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในหน่วยงาน เพื่อให้เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างกัน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาและยกระดับองค์กรสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้คู่ธรรมาภิบาล เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานระหว่างส่วนราชการให้เกิดองค์ความรู้แบบกว้างขวาง และเพื่อรวบรวมองค์ความรู้ด้านต่างๆและเก็บไว้เป็นฐานข้อมูลความรู้กลางขององค์กร
โดยมีนางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยนายนำชาติ จันทร์ดี ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ/กอง พนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมในการอบรม ซึ่งครั้งนี้เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ ที่ใช้การปฏิบัติงานของพนักงาน โดยมี พ.จ.อ.อุดร นัยทอง รองปลัดเทศบาล เป็นวิทยากรให้ความรู้