เทศบาลตำบลปัว ประชุมคณะกรรมการตลาดสดเทศบาล 1 (ตลาดบน) ครั้งที่ 1/2565

เทศบาลตำบลปัว ประชุมคณะกรรมการตลาดสดเทศบาล 1 (ตลาดบน) ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 เทศบาลตำบลปัว โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมประชุมคณะกรรมการตลาดสดเทศบาบ 1 (ตลาดบน) ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลป้ว โดยที่ประชุมได้มีการพิจารณา เกี่ยวกับเรื่องระเบียบการจราจร ปริมาณขยะ การคัดแยกขยะ การทำความสะอาดบริเวณตลาด การต่ออายุใบอนุญาตตลาด และการปรับปรุงเรื่องรางระบายน้ำ และการปรับปรุงห้องน้ำหน้าตลาด และจุดยืนในการจำหน่ายเนื้อสัตว์
โดยมี นางสาวลภัสสินี บุญยศวรพันธุ์ รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในที่ประชุม ร่วมด้วย พ.จ.อ.อุดร นัยทอง รองปลัดเทศบาล นางอมรรัตน์ หาญต๊ะ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม หัวหน้าฝ่ายและพนักงานจากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และคณะกรรมการตลาดสดเทศบาล 1 (ตลาดบน) เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย