การตรวจประเมินต่ออายุโรงฆ่าสัตว์ ปี 2565 โดยคณะกรรมการพิจารณาแผนการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ ประจำจังหวัดน่าน

การตรวจประเมินต่ออายุโรงฆ่าสัตว์ ปี 2565 โดยคณะกรรมการพิจารณาแผนการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ ประจำจังหวัดน่าน

          วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลปัว โรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลปัว รับการตรวจประเมินต่ออายุโรงฆ่าสัตว์ โดยคณะกรรมการพิจารณาแผนการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ประจำจังหวัดน่าน จากกรมปศุสัตว์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่าน อุตสาหกรรมจังหวัดน่าน สาธารณสุขจังหวัดน่าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน ท้องถิ่นจังหวัดน่าน
โดยมีนางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรี เข้าร่วม พร้อมด้วย นายธวัช พรหมรักษ์ รองนายกเทศมนตรี นางสาวลภัสสินี บุญยศวรพันธุ์ รองนายกเทศมนตรี นายกิตติกาจ เกียรติมหาชัย เลขานุการนายกเทศมนตรี นายนำชาติ จันทร์ดี ปลัดเทศบาล พ.จ.อ.อุดร นัยทองหัวหน้าส่วนราชการ พร้อมด้วย สัตวแพทย์ จากเทศบาลปัว เข้าร่วมรับการประเมินในครั้งนี้ด้วย