จัดจ้างปรับปรุงและพัฒนาโรงฆ่าสัตว์ บริเวณโรงแปรรูปเนื้อสัตว์เทศบาลตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน โดยวิธีคัดเลือก