ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลปัว สมัยสามัญ สมัยที่ 2,3,4 ประจำปี พ.ศ. 2565 และสมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2566

ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลปัว สมัยสามัญ สมัยที่ 2,3,4 ประจำปี พ.ศ. 2565 และสมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2566

20220316_035556