ประกาศเทศบาลตำบลปัว เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานบันทึกข้อมูลกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช)