ชุดปฏิบัติการป้องกันและควบคุม โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) เทศบาลตำบลปัว ดำเนินการทำความสะอาด และทำลายเชื้อ เพื่อควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

วันที่ 29-30 มกราคม 2565 เวลา เทศบาลตำบลปัว โดยชุดปฏิบัติการป้องกันและควบคุม โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เทศบาลตำบลปัว ดำเนินการควบคุมโรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 โดยทำความสะอาดและทำการพ่นทำลายเชื้อตามหลักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรณี พบผู้ป่วย และมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง บริเวณ ธ.ก.ส. สาขาปัว ร้านคาเฟ่และที่พักอาศัยหอพัก บ้านแก้ม หมู่ 5 ตำบลวรนคร อำเภอปัว และที่พักอาศัยหอพักบ้านร้อง หมู่ 4 ตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน

โดยนางยุภา ปัญญาวรรณ นายกเทศมนตรี ได้มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) เทศบาลตำบลปัว เข้าร่วมการปฏิบัติงานครั้งนี้