เทศบาลตำบลปัว ประชุมโครงการยกระดับศักยภาพชุมชนสู่สังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2565

วันที่ 26 มกราคม 2565 เทศบาลตำบลปัว จัดการประชุมตามโครงการยกระดับศักยภาพชุมชนสู่สังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2565 เพื่อส่งเสริมความรู้ และความเข้าใจในการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง ซึ่งได้มีการพิจารณาคัดเลือกชุมชนบ้านต้นแหลง หมู่ที่ 2 ตำบลไชยวัฒนา อำเภอปัว จังหวัดน่าน เป็นพื้นที่ดำเนินการ

โดยนางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้มอบหมายนางสาวลภัสสินี  บุญยศวรพันธุ์ รองนายกเทศมนตรี ข้าร่วมประชุม พร้อมด้วย พ.จ.อ.อุดร นัยทอง รองปลัดเทศบาล นางอมรรัตน์ หาญต๊ะ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พนักงานเจ้าหน้าที่จากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และคณะทำงานจากสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้