กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปัว

วันที่ 7 มกราคม 2565 เทศบาลตำบลปัว โดยศูนย์เด็กเล็กเทศบาลตำบลปัว ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕ ขึ้นเพื่อให้เด็กนักเรียนได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมในวันเด็ก ให้เด็กมีความกล้าแสดงออกในการทำกิจกรรมตอบคำถาม เต้น และร้องเพลง โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ปฏิบัติตามมาตรการการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด โดยทุกคน มีการวัดอุณหภูมิ ล้างมือ สวมหน้ากาก และการเว้นระยะห่าง
โดยนางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรี ได้เป็นประธานในการกล่าวเปิดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติของศูนย์เด็กเล็กเทศบาลตำบลปัว พร้อมด้วยนายธวัช พรหมรักษ์ รองนายกเทศมนตรี นางสาวลภัสสินี บุญยศวรพันธุ์ รองนายกเทศมนตรี และนายกิตติกาจ เกียรติมหาชัย เลขานุการนายกเทศมนตรี ได้กล่าวคำอวยพร และ ร่วมมอบของขวัญให้กับเด็ก ๆ ในครั้งนี้ โดยมีคณะครูและนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและเจ้าหน้าที่จากกองการศึกษาจากเทศบาลตำบลปัว เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย