โครงการรณรงค์วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 7 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลปัว จัดดำเนินกิจกรรมโครงการรณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชันสากล ประจำปีงบประมาณ 2562 นำโดยนายเวชกร เทพอาจ รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต พร้อมนำปฏิญาณตนต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ทั้งนี้องค์การสหประชาชาติ ได้ประกาศให้ วันที่ 9 ธันวาคม ของทุกปีเป็นวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล เพื่อสร้างความตระหนักของผู้คนในเรื่องการทุจริต ซึ่งเทศบาลตำบลปัวจึงได้จัดกิจกรรมในครั้งนี้ขึ้นเพื่อเพื่อปลุกจิตสำนึกและเสริมสร้างค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตแก่บุคลากรในหน่วยงาน และเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังการทุจริต ประชาชนเกิดการยอมรับและเชื่อมั่นในการบริหารราชการของเทศบาลตำบลปัว ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม