ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปัว จัดโครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันอัคคีภัยและอุบัติเหตุในสถานศึกษา ประจำปี 2565

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลปัว โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปัว ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันอัคคีภัยและอุบัติเหตุในสถานศึกษา ประจำปี 2565 ขึ้น เพื่อให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัย และให้เด็กมีความกล้าแสดงออกในการทำกิจกรรมตอบคำถาม โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้ปฏิบัติตามมาตรการ โควิด-19 อย่างเคร่งครัด โดยทุกคนมีการวัดอุณหภูมิ ล้างมือ สวมหน้ากาก และการเว้นระยะห่าง
โดยนางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้เป็นประธานในการกล่าวเปิดโครงการ พร้อมด้วย นางสาวลภัสสินี บุญยศวรพันธุ์ รองนายกเทศมนตรี คณะครูและนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและเจ้าหน้าที่จากกองการศึกษา เทศบาลตำบลปัวเข้าร่วมกิจกรรม โดยมีวิทยากร นายนพดล วีระ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลปัว พร้อมด้วยทีมงาน มาให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัยและอุบัติเหตุในสถานศึกษาซึ่งมีกิจกรรมการฝึกการซ้อมแผนอัคคีภัย และสาธิตอุบัติเหตุจากก๊าซหุงต้ม