ชุดปฏิบัติการป้องกันและควบคุม โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) เทศบาลตำบลปัว ดำเนินการทำความสะอาด และทำลายเชื้อ เพื่อควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 เทศบาลตำบลปัว โดยชุดปฏิบัติการป้องกันและควบคุม โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เทศบาลตำบลปัว ดำเนินการควบคุมโรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 โดยทำความสะอาด และทำการพ่นทำลายเชื้อตามหลักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรณี พบผู้ติดเชื้อ และมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง บริเวณ โรงแรมกรีนฮิลล์ และสมาร์ทคิดส์เนอสเซอรี่ อำเภอปัว จังหวัดน่าน
โดยนางยุภา ปัญญาวรรณ นายกเทศมนตรี ได้มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) เทศบาลตำบลปัว เข้าร่วมการปฏิบัติงานครั้งนี้