โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ กิจกรรม “การทำน้ำพริกลาบ”

วันที่ 3 มีนาคม 2565 เทศบาลตำบลปัว จัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ กิจกรรม “การทำน้ำพริกลาบ“เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนทั่วไป ตลอดจนให้กลุ่มสตรีแม่บ้าน ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เป็นการเพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายในครัวเรือนณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านขอน หมู่ที่ 1 ตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน
โดยนางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว เป็นประธานในพิธีเปิด ร่วมด้วยนางสาวลภัสสินี บุญยศวรพันธุ์ รองนายกเทศมนตรี นายกิตติกาจ เกียรติมหาชัย เลขานุการนายกเทศมนตรี นายอุทิศ จิตอารี ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภา พร้อมด้วย นายนำชาติ จันทร์ดี ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ จากทุกส่วนราชการ/กอง พนักงานเจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลปัว เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ โดยมี นางสาวธัญญ์รภัส อัครวิรัชย์กุล ครู กศน. ตำบลปัว เป็นวิทยากร ในการทำน้ำพริกลาบ