ประกาศผลการคัดเลือกและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก ของเทศบาลตำบลปัว ประจำปีงบประมาณ 2562

ตามที่ เทศบาลตำบลปัว ได้รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 1 ตำแหน่ง ได้แก่ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก งานพัฒนาการศึกษา ฝ่ายบริหารการศึกษา กองการศึกษา จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21  – 30 ธันวาคม 2561 และได้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรในวันที่ 6 – 7  ธันวาคม  2561  นั้น

บัดนี้    ได้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ตามหลักเกณฑ์ ที่ ก.ท.กำหนดแล้ว อาศัยอำนาจตามความในประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดน่าน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  จึงขอประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป  ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก ของเทศบาลตำบลปัว  ดังนี้