สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดน่าน แนะแนว ทำความเข้าใจ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2565

1วันที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดน่าน ได้ลงพื้นที่เทศบาลตำบลปัว ในการดำเนินการจัดเก็บข้อมูล การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2565 ตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานภารรัฐในพื้นที่จังหวัดน่าน ซึ่งเป็นการแนะแนว ทำความเข้าใจในข้อคำถาม ไม่เกิดความคลาดเคลื่อนในการตอบแบบวัดการรับรู้ และหน่วยงานจะได้ทราบถึงความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงกระบวนการทำงาน การวางแผนและการกำหนดนโยบายให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสมากขึ้น  โดยมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ของเทศบาลตำบลปัว มาตอบแบบวัดการรับรู้โดยพร้อมเพรียงกัน