กองการศึกษา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปัวประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปัว

วันที่ 18 มีนาคม 2565 เวลา 9.30 น. เทศบาลตำบลปัว โดยกองการศึกษา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปัว ประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปัว โดยมีการหารือเกี่ยวกับการคัดเลือก 1 อำเภอ 1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบการบริหารจัดการที่ดี สถานการณ์และมาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปัว การจัดโครงการบัณฑิตน้อยและพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาระดับปฐมวัย และการรับสมัครเด็กนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565 รวมไปถึงการซ่อมแซมปรับปรุงหลังคาอาคารเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปัวด้วย
โดยมีนายเสน่ห์ ช่างเงิน ประธานกรรมการฯ พร้อมด้วย นายสุวิทย์ สุทธหลวง รองประธานกรรมการฯ และคณะกรรมการ ผู้แทนชุมชน ผู้แทนผู้ปกครอง เข้าร่วมประชุม พร้อมด้วย นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว คณะผู้บริหาร และนายนำชาติ จันทร์ดี ปลัดเทศบาล นางพัทธนันท์ ถาวงศ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา คณะครู เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้