ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง มาตรการป้องกันโรคดควิด-19 ในช่วงสงกรานต์

ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง มาตรการป้องกันโรคดควิด-19 ในช่วงสงกรานต์
ลงวันที่ 30 มีนาคม 2565
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน พ.ศ.2465 จนถึงวันที่ 18 เมษายน พ.ศ.2565