คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน ที่ 5/2565 เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19

คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน ที่ 5/2565
ลงวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2565
เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19

-สถานที่ดำเนินกิจกรรม ที่กำหนดไว้เป็นการเฉพาะ หรือพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตให้จัดกิจกรรม ที่ดำเนินการตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่านแล้ว
การจัดกิจกรรมในลักษณะของการเล่นน้ำหรือจัดกิจกรรมตามวัฒนธรรมประเพณี เช่น การสรงน้ำพระ รดน้ำดำหัว การละเล่นตามประเพณี การแสดงทางวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น ขบวนแห่ หรือการแสดงดนตรี สามารถกระทำได้
-ห้ามการเล่นน้ำ เล่นประแป้ง ปาร์ตี้โฟม หรือกิจกรรมใด ๆ ที่เป็นความเสี่ยงต่อการระบาดของโรค ในพื้นที่สาธารณะและพื้นที่ซึ่งไม่ได้รับอนุญาตให้จัดกิจกรรม