มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 “งานแอ๋วปี๊ใหม่เมือง สุดยอดกำกิ๋นและของดีเมืองปัว” ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 12-14 เมษายน 2565