เทศบาลตำบลปัว จัดประชุมชี้แจง โครงการ “ร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ การจัดการความปลอดภัยแบบมีส่วนร่วม

เทศบาลตำบลปัว จัดประชุมชี้แจง
โครงการ “ร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ การจัดการความปลอดภัยแบบมีส่วนร่วม

          วันที่ 5 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน จัดประชุมชี้แจง โครงการ “ร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ การจัดการความปลอดภัยแบบมีส่วนร่วม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลปัว โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เครือข่ายจำนวน 7 แห่ง ประกอบด้วย เทศบาลตำบลศิลาแลง องค์การบริหารส่วนตำบลวรนคร องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์ชัย องค์การบริหารส่วนตำบลสถาน องค์การบริหารส่วนตำบลไชยวัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง องค์การบริหารส่วนตำบลแงง พร้อมร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานด้านการจัดการความปลอดภัยทางท้องถนนของ อปท.แต่ละแห่ง เพื่อเป็นข้อมูลในการดำเนินงานในอนาคตสู่ความยั่งยืนต่อไป
โดยมีนางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และผู้แทน จากเครือข่ายจำนวน 7 แห่ง เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน